Tượng Gốm Quan Công Ngự Rồng – Gốm Sứ Bát Tràng

2,800,000

.