Bình Hoa Gốm Sứ Bát Tràng Trang Trí Sen

328,000

.