Tượng gốm Tam Đa No Đủ – Men Rạn – Gốm Sứ Bát Tràng

1,200,000

.