Tượng Gốm Tam Đa – Men Rạn – Gốm Sứ Bát Tràng

3,600,000

.