Tượng Gốm Quan Công – Men Rạn – Gốm Sứ Bát Tràng

5,000,000

.