Tượng Gốm Phúc Lộc Thọ – Men Rạn – Gốm Sứ Bát Tràng

2,000,000

.