Tượng gốm Phật Di Lặc Gánh Tiền Đào – Gốm Sứ Bát Tràng

1,990,000

.