Tượng gốm Khổng Minh – Men Rạn 60cm – Gốm Sứ Bát Tràng

1,600,000

.