Tượng gốm Khổng Minh – Men Rạn 80cm – Gốm Sứ Bát Tràng

3,000,000

.