Tượng gốm Khổng Minh – Men Rạn 90cm – Gốm Sứ Bát Tràng

4,000,000

.