Tranh Sứ Bát Tràng Phước Lộc Thọ Đắp Nổi S3

3,100,000

.