Tranh Sứ Bát Tràng Phước Lộc Thộ Đắp Nổi S2

3,100,000

.